Algemene voorwaarden

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Artikel 1 | Definities

1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Media Duo een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Media Duo.

3 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

 

Artikel 2 | Toepasselijkheid

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Media Duo gesloten overeenkomsten en verrichte diensten.

2 Door ondertekening van een overeenkomst met Media Duo verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Media Duo en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3 Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Media Duo alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door Media Duo.

4 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Media Duo niet bindend en niet van toepassing.

 

Artikel 3 | Offertes

1 Per opdracht zal Media Duo een offerte uitbrengen. In deze offerte wordt de inhoud van de ontwikkeling beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden geraamd.

2 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 30 kalenderdagen geldig.

3 Alle offertes van Media Duo zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

4 Media Duo is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen aan Media Duo wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

5 Zodra een opdracht definitief is dient de opdrachtgever 25% van het totaalbedrag (excl. BTW) aan Media Duo te voldoen alvorens Media Duo begint de werkzaamheden, mits ander percentage is overeengekomen blijft deze regel van toepassing. Direct na afrondingen van de werkzaamheden betaalt de opdrachtgever het resterende bedrag.

 

Artikel 4 | Duur en beëindiging

1 De overeenkomst voor internetdiensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.

2 De overeenkomst voor internetdiensten wordt na afloop van de minimum termijn telkens automatisch verlengd met een termijn van 12 maanden, tenzij tenminste 3 maanden voor het verstrijken van een termijn schriftelijk en aangetekend door Opdrachtgever wordt opgezegd. DSL diensten hebben een opzegtermijn van 3 maanden, na verstrijken van de initiële contractsperiode zoals vermeld onder lid 1.

3 Indien Opdrachtgever een domeinnaam verhuist naar een andere provider, is Opdrachtgever verplicht voor iedere te verhuizen domeinnaam verhuiskosten aan Media Duo te voldoen. Deze verhuiskosten dienen ter dekking van de vaste algemene kosten die Media Duo maakt ten behoeve van het in stand houden van het dns-systeem. De hoogte van de verhuiskosten bedragen voor iedere te verhuizen domeinnaam de som van de eenmalige en jaarlijkse registratiekosten, zoals die gelden op het moment waarop het verzoek tot verhuizing bij Media Duo is bekendgemaakt.

4 Indien Opdrachtgever de in het vorige lid omschreven verhuiskosten, of andere openstaande nota’s die betrekking hebben op overige geleverde diensten waarop deze voorwaarden betrekking hebben of hebben gehad, niet tijdig betaalt, draagt zij op voorhand de volledige beschikkingsbevoegdheid van de domeinnaam over aan Media Duo en gaat zij er op voorhand mee akkoord dat Media Duo de verhuizing van de domeinnaam terugdraait zodat het domein volledig onder het beheer van Media Duo valt.

5 Media Duo kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Media Duo niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

6 Media Duo heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

7 Onverminderd het bepaalde in overige artikelen heeft Media Duo het recht de overeenkomst voor internetdiensten met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: – Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet; – Opdrachtgever in strijd handelt met de netiquette; – Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; – Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; – Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

 

Artikel 5 | Website

1 Na het definitief goedkeuren van het grafisch ontwerp van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

2 Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. Media Duo behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.

3 De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die Media Duo nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, ter hand te stellen van Media Duo en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt Media Duo haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.

4 Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan Media Duo is eigendom van opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Media Duo is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen.

5 Media Duo is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van de website en heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden. Ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

6 Media Duo behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde website, evenals voorbereidend materiaal. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruikersrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening.

7 Media Duo is gerechtigd de website van opdrachtgever te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

 

Artikel 6 | Browser Compatibiliteit Voor websites draagt Media Duo de zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers (Internet Explorer 9+, Google Chrome 20+, Firefox 20+, Safari 6+).

1 Media Duo is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. Media Duo garandeert op generlei wijze dat het door Media Duo gemaakte ontwerp door alle browsers op exact dezelfde manier wordt weergegeven.

 

Artikel 7 | Onderhoud, storingen en updates Deze voorwaarden gelden voor onderhoud en updates voor een bestaande website.

1 Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen informatie van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website nadat deze website is opgeleverd en afgeleverd aan de opdrachtgever.

2 Voor het uitvoeren van onderhoud aan, en het maken van nieuwe pagina’s voor een website geldt een tarief conform de aangeboden offerte van Media Duo.

3 Met updates wordt bedoeld het bijwerken van het door Media Duo gebruikte CMS (website beheer systeem). Dit heeft enkel betrekking op websites welke gekoppeld zijn aan dit CMS.

4 Indien een update beschikbaar is kan de klant per email op de hoogte gesteld en wordt een voorstel gedaan tot bijwerking van het CMS. Hiervoor geldt een tarief conform de aangeboden offerte van Media Duo.

 

Artikel 8 | Beheer van het systeem

1 Media Duo is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Media Duo te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Media Duo ontstaat.

2 Media Duo is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Media Duo ontstaat.

 

Artikel 9 | Levering en Levertijd

1 De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.

2 De oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal door opdrachtgever.

3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Media Duo zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

4 Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen. Bij verhuizing van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd variërend van enkele dagen tot weken.

 

Artikel 10 | Aansprakelijkheid en vrijwaring

1 Media Duo en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

2 De aansprakelijkheid van Media Duo zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

 

Artikel 11 | Overmacht

1 In geval van overmacht is Media Duo gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

2 Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Media Duo kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

3 Media Duo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Media Duo geen invloed kan uitoefenen.

 

Artikel 12 | Geheimhouding

1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 13 | Prijzen

1 Alle op de Media Duo website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

 

Artikel 14 | Betalingsvoorwaarden

1 De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Media Duo.

2 De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

3 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, voor de internetdiensten bij vooruitbetaling in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen en dienen per ten eerst voor de minimale looptijd en vervolgens per jaar vooraf te worden voldaan per factuur, dan wel driemaandelijks per automatische incasso, zo niet behoudt Media Duo het recht de geleverde diensten (tijdelijk) stil te leggen.

4 Media Duo stuurt Opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

5 Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alle rechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten komen vanaf dat moment volledig voor rekening van Opdrachtgever.

6 Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Media Duo aangetekend schriftelijk kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Media Duo een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

7 Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een periodieke automatische incasso, waartoe Opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.

8 In geval van automatische incasso dient Opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

9 Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Media Duo is voldaan.

10 Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Media Duo een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

11 Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Media Duo het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van Opdrachtgever onverwijld aan Opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

Artikel 15 | Eigendomsrecht

1 Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

2 De door Media Duo vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

3 Door Media Duo of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Media Duo.

 

Artikel 16 | Buitengebruikstelling

1 Media Duo heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Media Duo niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Media Duo zal opdrachtgever / contractant hiervan van tevoren in kennis stellen, tenzij dit redelijkheidwijs niet van Media Duo kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 

Artikel 17 | Informatieverstrekking

1 Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Media Duo verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.

 

Artikel 18 | Geschillenregeling en toepasselijk recht

1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Media Duo en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19 | Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]